شماره تلفن و آدرس دفتر مرکزی جدید 02433015

شماره تلفنهای جدید کانون نگاران به شرح ذیل می باشد.

تلفن جدید: ۳۳۰۱۵ – ۰۲۴

همراه: ۰۹۱۲۱۴۱۱۲۵۷

۰۹۳۰۳۰۳۹۵۹۵

۰۲۴۳۳۴۲۳۰۳۵

۰۲۴۳۳۴۲۳۰۳۴ fax

آدرس جهت مراجعات حضوری: اعتمادیه ، خیابان معلم ، خیابان اول شرقی ، پلاک 18 طبقه اول