تلفن های جدید ۳۳۵۶۹۵۹۵ – ۰۲۴

شماره تلفنهای جدید کانون نگاران به شرح ذیل می باشد.

۰۲۴-۳۳۵۶۹۵۹۵
۰۹۱۲۱۴۱۱۲۵۷
۰۹۳۰۳۰۳۹۵۹۵